فضای نیمه باز

به فضایی گفته می شود که از داخل ساختمان امکان دسترسی داشته باشد و در معرض هوای آزاد باشد، به گونه ای که حداقل یک سمت آن باز باشد. انواع مختلف این فضا در ادامه به آن می پردازیم:

بیشتر بخوانید : شیشه بالکن

بالکن

سطحی که از دو یا سه سمت به طور مستقیم در معرض هوای آزاد باشد و زیر آن به وسیله فضای بسته ای اشغال نشده باشد.

تراس

یک سطح روباز می باشد که بام بخش های طبفه زیرین است.

 بالکن کم عرض

بالکنی می باشد که عرض آن کمتر از ۵۰ /۰ متر است و حداکثر با طولی برابر با اندازه عرض پنجره ای که تا کف ادامه دارد.

ایوان

فضایی که سقف دار می باشد و از یک سمت در معرض هوای مستقیم است.

تفاوت بالکن و تراس

بالکن فضایی سقف دار می باشد و تراس یک فضای بدون سقف است. تراس جز ماشاعات یک ساختمان به حساب می آید در صورتی که بالکن جزو مساحت آپارتمان به شمار می آید.

طریقه محاسبه زیر بنا بالکن و تراس در شهرداری

در صورتی که اگر از یک جهت بسته باشد ۱.۲مساحت آن و اگر از دو جهت بسته باشد ۲.۳ مساحت و اگر از همه جهت ها بسته باشد به وسیله دیواره شیشه یا شبکه مسدود شده باشد تمام سطح آن جز سطح زیر بنا حساب می شود.

بندهای دستور العمل تفکیک تراس و بالکن

بند ۱۸ -غیر مشاعات

در ضوابط طراحی معماری تراس و بالکن، بالکن بدون سقف که در فضای حیاط و یا شارع پیشرفتگی دارد اعم از این که در گواهی پایان کار هم منظور شده یا نشده باشد و راه دسترسی به آن برای سایر طبقات وجود ندارد و عرفاً هم جزء بنا می باشد، به آپارتمانی تعلق دارد که به آن متصل و دارای دسترسی باشد نیاز به ذکر حدود در صورت مجلس تفکیکی ندارد و باید بعد از تعریف آپارتمان ،جمله به انضمام تراس یا بالکن غیر مسقف به مساحت .… . متر مربع قید گردد.

بند ۱۹-مشاعات

تراس هایی که راه عبور آنها مجزا می باشد و سقف بام طبقه زیرین است و تاسیسات روی آن نصب است طبق گواهی پایان کار با مساحت در قسمت مشاعات ذکر شود.

ضوابط بالکن‌ها:

1.در طراحی نقشه شهرداری ساخت پیش‌آمدگی و بالکن در گذرهایی که کمتر از 12 متر می باشد مجاز نیست.

2.احداث پیش‌آمدگی در خیابان‌های ۱۲ متر تا ۲۰ متر به عمق ۸۰ سانتی‌متر و برای خیابان‌۲۰ متر به بالا به عرض ۱۲۰ سانتی‌متر مجاز و قابل اجرا می باشد.

3.در طراحی نقشه شهرداری ارتفاع پیش‌آمدگی نسبت به کف پیاده‌رو، از 3.5 متر نباید کمتر باشد و سطح آن مطابق ضوابط مربوطه جزء تراکم به حساب می آید.

4.پیش‌آمدگی ساختمان در همکف و طبقات، در خارج از ۶۰% طول مجاز و در داخل زاویه ۴۵ درجه، حداکثر به میزان ۲ متر مانعی ندارد.

5.پیش‌آمدگی روی پخ دوگذر در محدوده سند مالکیت، به میزان حداکثر ۵/۱ متر عمود بر پخ و به شرط رعایت ۵/۳ متر ارتفاع از کف پیاده‌رو نیز مانعی ندارد.

6.در ضوابط شهرداری پیش‌بینی بالکن در حد مجاز (اعم از بسته و باز) در داخل پلاک مشروط بر این که از حدود پلاک و به معبر تجاوز نشود بدون مانع است.