ظوابط بالکن در شهرداری

فضای نیمه باز

به فضاهایی گفته می شود که امکان دسترسی از داخل ساختمان داشته و در ارتباط با هوای آزاد قرار دارند، به گونه ای که حداقل یک وجه آن ها باز می باشد. انواع این فضاها به شرح زیر است:

بالکن

سطحی می باشد که که از دو یا سه طرف به طور مستقیم در مجاورت هوای آزاد قرار گرفته است و زیر آن به وسیله فضای بسته ای اشغال نشده باشد.

تراس

سطح روبازی از ساختمان، که بام بخش هایی از طبقۀ زیرین آن می باشد.

 بالکن کم عرض

بالکنی می باشد با عرض کمتر از ۵۰ /۰ متر و حداکثر با طولی برابر با اندازه عرض پنجره ای که تا کف ادامه دارد.

ایوان

فضایی سقف دار است که از یک طرف با هوای آزاد به طور مستقیم ارتباط دارد.

تفاوت تراس و بالکن

در ضوابط طراحی معماری بالکن و تراس ،بالکن مکانی سقف دار است و تراس مکانی غیر سقف دار می باشد. در حالت کلی و عموما تراس جزمشاعات بنا است: اما بالکن همواره جزو مساحت آپارتمان به شمار می آید .

طریقه محاسبه زیر بنا بالکن و تراس در طراحی نقشه شهرداری

در تهیه نقشه شهرداری ایوان و بالکن در محاسبه سطح زیر بنا در صورتی که از یک طرف بسته باشد ۱.۲مساحت آن و در صورتی که طرفین بسته باشد ۲.۳ مساحت و چنانچه همه جهت های آن  به وسیله دیواره شیشه یا شبکه مسدود شده باشد تمام سطح آن جز سطح زیر بنا حساب می شود.

بندهای دستور العمل تفکیک بالکن و تراس

بند ۱۸ -غیر مشاعات

در ضوابط طراحی معماری بالکن و تراس ،بالکن غیر سقف دار که در فضای حیاط و یا شارع پیشرفتگی دارد اعم از این که در گواهی پایان کار هم قید شده باشد یا نشده باشد و راه دسترسی به آن برای دیگر طبقات وجود ندارد و عرفاً هم جزء بنا می باشد متعلق به آپارتمانی است که به آن متصل و دارای دسترسی است لکن نیاز به ذکر حدود در صورت مجلس تفکیکی ندارد و باید بعد از تعریف آپارتمان ،جمله به انضمام تراس یا بالکن غیر مسقف به مساحت .… . متر مربع قید شود.

بند ۱۹-مشاعات

تراس هایی که راه عبور جداگانه دارد و سقف بام طبقه زیرین می باشد و تاسیسات روی آن نصب است طبق گواهی پایان کار با مساحت در قسمت مشاعات ذکر شود.

بند ۲۰

در ضوابط طراحی معماری بالکن و تراس ،قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده و یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده است ، از قسمت های مشترک حساب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادات محل مورد تردید نباشد بنا براین می توان حق استفاده از کف تراسی که سقف بام طبقه زیرین و متصل به طبقه فوقانی و راه دسترسی آن از طبقه مزبور می باشد و فاقد نصب تاسیسات از قبیل کولر یا لوله بخاری و غیره است و سایر مالکین آپارتمان ها هم به آن دسترسی ندارند به طبقه متصل که راه دسترسی به آن دارد اختصاص داد ، لکن این حق باید در قسمت مشاعات صورت مجلس تفکیکی و سند انتقال و سند مالکیت طبقه مزبور با قید این که مالک طبقه متصل به تراس حق احداث بنا و تغییر وضعیت را ندارد مرقوم گردد.

جریمه احداث بالکن طبق پروانه

بر اساس تبصره چهار ماده ۱۰۰ چنانچه بدون پروانه ساختمان احداث شود به میزان یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان و به خاطر تراکم مازاد نیز یک دوم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان جریمه خواهد شد.

در حال حاضر در کمیسیون ماده ۱۰۰ چنانچه مالک بدون مجوز یا بر خلاف پروانه، بالکن با مشخصات اعلام شده احداث کند جریمه یا رای تخریب صادر می شود.
عوارض پیش آمدگی بالکن جزو عوارض صدور پروانه ساختمانی است.

ضوابط بالکن‌ها به شرح زیر است:

۱- در طراحی نقشه شهرداری احداث پیش‌آمدگی و بالکن در گذرهای کمتر از ۱۲ متر مقدور نیست.

۲- احداث پیش‌آمدگی در خیابان‌های ۱۲ متر تا ۲۰ متر به عمق ۸۰ سانتی‌متر و برای خیابان‌۲۰ متر به بالا به عرض ۱۲۰ سانتی‌متر مجاز است.

۳- در طراحی نقشه شهرداری ارتفاع پیش‌آمدگی نسبت به کف پیاده‌رو، نباید از ۳.۵ متر کمتر باشد و سطح آن مطابق ضوابط مربوطه جزء تراکم محسوب می شود.

۴- پیش‌آمدگی ساختمان در همکف و طبقات، در خارج از ۶۰% طول مجاز و در داخل زاویه ۴۵ درجه، حداکثر به میزان ۲ متر بلامانع می باشد.

۵- پیش‌آمدگی روی پخ دوگذر در محدوده سند مالکیت، به میزان حداکثر ۵/۱ متر عمود بر پخ و به شرط رعایت ۵/۳ متر ارتفاع از کف پیاده‌رو بلامانع می باشد.

۷- در ضوابط شهرداری پیش‌بینی بالکن در حد مجاز (اعم از بسته و باز) در داخل پلاک مشروط بر این که از حدود پلاک و به معبر تجاوز نشود بلامانع می باشد.