تاثیر زیبایی شناسی در نما ساختمان

پروسه کشف رابطه میان اشیا و حوادث و درک نسبت آن ها با هم منتهی به تولید معنا است. در پروسه تولید معماری به مثابه هنر، زیبایی آفریده می شود. هنگامی که انسان با اثر زیبا مواجه می شود، می تواند با بررسی و تحلیل و بازخوانی آن اثر به قواعدی که منجر به تولید اثر زیبا شده پی ببرد. در ادامه مقاله تاثیر زیبایی شناسی در نما ساختمان از سایت شیشه بالکن جهان نما همراه ما باشید.

در این تحقیق، اثر زیبا، معماری ساخته شده توسط مردم ساکن منطقه 17 شهرداری تهران است. منطقه 17 از جمله مناطق مهاجرپذیر شهر تهران میباشد که مهمترین مشخصه کالبدی آن فرسودگی بوده و در گذشته نه چندان دور، فقر جز جدایی ناپذیر زندگی ساکنان شمرده می شده است. نماهای ساختمان های مسکونی منطقه 17 شهرداری تهران که طی یک مسابقه عکاسی توسط مردم به عنوان اثر زیبا برگزیده شده اند، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته می شود. در گام نخست، کشف آنچه از نظر مردم زیبا دانسته شده و در گام دوم دست یابی به قانون مندی این «زیبایی شناسی» مد نظر بوده است. روش این پژوهش استنتاج نکات مشترک حاصل از تحلیل نمونه هاست و از روش های کمی به منظور فهم و تفسیر پدیده های کیفی در چندین نمونه از بناهای منتخب توسط مردم استفاده می کند. پارمترهای کمی مورد بررسی عبارتند از اشکال و تناسبات، رنگ، مصالح، تزیینات، سن و سبک نماهای ساختمانی منتخب. تحلیل دست آوردهای حاصل از بررسی پارامتر های کمی نشان می دهد با توجه به اتفاقات سال های اخیر همچون افزایش قیمت زمین و مسکن، همچنین گسترش تهران، افزایش جمعیت و قرارگیری این منطقه در متن شهر تهران، تمایل روشنی در مردم ساکن برای تغییر سابقه ذهنی ناشی از فقر در گذشته و نشان دادن نوعی رفاه در زندگی شان است. گرایش فراوان به استفاده از سنگ در نما، پیدایش نماسازی کلاسیک غربی که پیش از این اغلب در شمال شهر دیده می شد و ترادف نو بودن و زیبایی در ذهن ساکنان و استفاده از رنگ های جلب توجه کننده، نشان دهنده تمایل مردم برای ابراز تمایز و تغییر طبقه اجتماعی میباشد.

استفاده از زنگ ها در نما ساختمان

رنگ آمیزی نمای ساختمان بسیار کار حائز اهمیتی می‌باشد که به دانش بسیار بالایی نیاز دارد نقاشی نمای ساختمان یک هنر به شمار می‌رود که در بسیاری از جوامع صنعت خود را جای داده است رنگ آمیزی نمای سیمانی ساختمان علاوه بر زیبایی بخشیدن به نمای ساختمان در زیباسازی شهر نیز تأثیر مستقیمی دارد و می‌توان جلوه‌های زیبایی را در شهر خود به نمایش بگذارید ما در ادامه این مبحث انواع رنگ نمای ساختمان را معرفی می‌کنیم:

انواع رنگ‌های مورد استفاده در نما

۱. رنگ کنیتکس

۲. رزین اکریلیک

۳. رنگ اکرلیک

۴. رنگ روغنی

۵. رنگ استخری

۶. رنگ نانو

۷. رنگ اپوکسی

تاثیر زیبایی شناسی در نما ساختمان