آشنایی با نما و معماری ساختمان

ورودی یکی از عناصر حایز اهمیت نما در ساختمان است که محل و اهمیت طراحی آن به شکل مستقیم نمایانگر نقش و عملکرد ساختمان می باشد. در ورودی نشانه گذر از فضای عمومی خارجی به فضای خصوصی داخلی و یکی از مهم ترین عناصری است که می‌توان به عنوان نشانه ساختمان از آن نام برد.

Glass balcony

نما چیست؟

طراحی و اجرای نمای ساختمان در شکل‌دهی به مجموعه شهری که در آن حضور دارد، موثر است. اگر به نمای یک ساختمان بدون در نظر داشتن نمای دیگر ساختمان‌های شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در مجموع از بین می‌رود.

چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم؟

در سالیان اخیر پس از طرح کردن دوباره اهمیت فضاهای عمومی و ارزش زندگی شهری، نما اهمیت دوباره ای یافته است. نما درون ساختمان را از بیرون ساختمان و فضای خصوصی ساختمان را از فضای عمومی جدا میکند. نما نمادی از موقعیت فرهنگی سازندگان ساختمان است و  نشانگر میزان نظم طرح ساختمان، امکانات و ذوق تزیین و خانه آرایی طراح و مالک است. نما در واقع چهره ساختمان و بهترین بیان حالتی است که شخص طراح یا مالک از خود در برابر بیرون دارد.نمای داخل ساختمان بیشتر جنبه شخصی و خصوصی دارد.

عناصر اصلی نما

مانند: پنجره،در، سطوح و محدوده پایانی سقف و غیره در شکل، رنگ، و مصالحشان با یکدیگر تفاوت دارند. این عناصر معانیه متفاوتی دارند. مثلا نمیتوان بالا و پایین پنجره و در را با هم همردیف کرد. اگر ارتفاع این بازشوها یکسان نباشد می توان از ضرایب مشترک و یا رنگهای یکسان استفاده کرد.

مصالح نما  در رنگ، شکل، زبری و خشنی نما تاثیر دارد.  مصالح بومی نشان می*دهد که نما مربوط به چه منطقه ای است.

در واقع هر یک از نماها در شهر نشانه وضعیت اقتصادی و اجتماعی سازنده و نحوه تفکر و نگرش او به مسایل متفاوت است.

منبع: https://www.jahannamabalcony.com